Medycyna Sportowa

 

Rejestracja: 81 532-72-83

 

Godzny przyjęć:

poniedziałek - wtorek  7-18

                środa - piątek  7-14

  

Głównym zadaniem Ośrodka Medycyny Sportowej jest: sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami uczestniczącymi w szkoleniu sportowym (wyczynowym) oraz osobami uprawiającymi ćwiczenia fizyczne dla celów zdrowotnych i rekreacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Zadania te Ośrodek realizuje u osób uprawiających sport wyczynowy (zgodnie z Ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r.),wykonując obowiązkowe badania sportowo-lekarskie:

- wstępne ( na początku szkolenia sportowego)
-
okresowe ( kontrolne stanu zdrowia, powtarzane co 12 m-cy)
-
kontrolne,
związane z doznanymi urazami i zachorowaniami
i wydaniem orzeczenia lub zaświadczenia o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu na okres do 12 miesięcy lub na okres krótszy jeśli wymaga tego stan zdrowia zawodnika lub specyfika współzawodnictwa sportowego.

Zakres i częstotliwość obowiązujących badań określają przepisy:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia - z dnia 14 kwietnia 2011r. ze zmianami z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiedzy 21 a 23 rokiem życia (Dz.U. z 2019.396 z dnia 28 lutego 2019r.

Do badań sportowo – lekarskich i wydania orzeczenia dla dzieci i młodzieży do 23 roku życia uprawnieni są:

 • Specjalista medycyny sportowej
 • Lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji z medycyny sportowej
 • Lekarz POZ – na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia), o którym mowa w wykazie świadczeń gwarantowanych w POZ oraz posiadanej dokumentacji medycznej, przy czym lekarz rodzinny ma prawo wydać skierowanie do poradni medycyny sportowej w przypadku, gdy zakres niezbędnych badań wykracza poza zakres bilansu zdrowia oraz posiadanej specjalizacji
 • W przypadku zawodników powyżej 23 roku życia badania sportowo-lekarskie przeprowadza i orzeczenie wydaje specjalista medycyny sportowej

  Regulacja prawna : Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 ze zmianami z 27 lutego 2019 (Dz.U.2019.395 z dnia 28.01.2019)

  Ośrodek w swojej strukturze posiada:

  - Poradnię Medycyny Sportowej, w której pracują specjaliści medycyny sportowej lub lekarze posiadający Certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do medycyny sportowej. W Poradni tej przeprowadzana jest ostateczna kwalifikacja i wydawane są orzeczenia i zaświadczenia o zdolności do uprawiania poszczególnych dyscyplin sportu.
  -
  Poradnię Ortopedyczną, zajmującą się leczeniem urazów i chorób układu narządów ruchu związanych z uprawianiem ćwiczeń fizycznych ( przyjęcia w Poradni odbywają się na podstawie skierowania do Poradni Ortopedycznej od lekarza rodzinnego lub specjalisty)
  -
  Pracownię Badań Wydolnościowych, przeprowadzającą próby i testy wysiłkowe, wykorzystywane w badaniach selekcyjnych oraz w monitorowaniu postępów szkolenia sportowego

  Warunkiem przeprowadzenia badań sportowo -lekarskich jest :
  1.
  Dostarczenie skierowania od lekarza POZ (rodzinnego) do specjalistycznej Poradni Medycyny Sportowej
  z wyraźnymi danymi pacjenta z nr PESEL, zakładu i lekarza kierującego oraz numerem umowy z NFZ, z zapisem o stałą opiekę. Skierowanie wymagane jest tylko raz przy pierwszej wizycie.
  2.
  Posiadanie dowodu tożsamości lub leg. szkolnej.
  3. Obecność rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku badania dzieci i osób niepełnoletnich do ukończenia 16 roku życia, przy konieczności pobrania krwi - do ukończenia 18 roku życia.
  4.
  Wypełnienie ankiety dotyczącej przebytych i aktualnych chorób ( wywiad profilaktyczny) z podpisem badanego lub rodzica (opiekuna prawnego) w przypadku osoby niepełnoletniej ( wzór ankiety do pobrania poniżej) oraz oświadczenia upoważniającego do wglądu do dokumentacji i do udzielania świadczeń zdrowotnych ( do pobrania poniżej).

  5. Po ukończeniu 23 roku życia badania przeprowadzane są odpłatnie. 

  Rejestracja do badań sportowo - lekarskich odbywa się:

  - poprzez osobiste zgłoszenie się do Rejestracji w WOMP CP-L w Lublinie, Filia Nr 2, Ul. Nowy Świat 38, od poniedziałku do piątku w godzinach 7-17. Badania realizowane są w dniu zgłoszenia w zależności od wykorzystanego limitu przyjęć oraz zakresu - wymaganych dla danej dyscypliny - badań dodatkowych. Osoby, które nie zostały przyjęte w dniu zgłoszenia zapisywane są do kolejki na dni następne. 

  - istnieje możliwość rejestracji telefonicznej codziennie w godzinach 10.00 – 17.00, pod nr tel.: 81 532-72-83 

  - W środy i czwartki rejestrowane są grupy sportowe (do 20 osób), po uprzednim ich zgłoszeniu przynajmniej z 2 tygodniowym wyprzedzeniem. Grupom powinien towarzyszyć uprawniony opiekun (trener, nauczyciel ).

  Uwagi praktyczne: 

 • na badania należy zabrać ze sobą karty informacyjne z pobytów w szpitalu oraz zaświadczenia z leczenia chorób w poradniach specjalistycznych,
 • pobieranie materiału ( krew, mocz) do badań laboratoryjnych odbywa się w godz. 7.30- 10.00, na czczo po 12 godzinnym okresie bez posiłku
 • w przypadku badania moczu należy przynieść próbkę w specjalnym pojemniczku
 • (do zakupienia w aptekach), po podmyciu się, z porannego oddania, z porcją ze środkowej części strumienia, 

 • akceptowane są wyniki wymaganych badań laboratoryjnych (morfologia krwi, OB, analiza moczu, cukier) wykonanych poza Ośrodkiem w ciągu ostatnich 3 m-cy,
 • do wykonania próby wysiłkowej należy zgłosić się w stroju sportowym,
 • sportowcy wymagający wykonania badań laboratoryjnych oraz konsultacji specjalistycznych proszeni są o zgłaszanie do rejestracji w godzinach 7.00 – 9.00. 
 •  

  1. Ankieta do pobrania

  2. Oświadczenie (upoważnienie do dostępu do informacji medycznych)

  3. Oświadczenie opiekuna prawnego.