Medycyna Sportowa

81 532-72-83

 

W związku ze zwiększoną zgłaszalnością prosimy o rezerwowanie wizyt telefonicznie - przynajmniej  z miesięcznym wyprzedzeniem.


Głównym zadaniem Ośrodk Medycyny Sportowej jest: sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami uczestniczącymi w szkoleniu sportowym (wyczynowym) oraz osobami uprawiającymi ćwiczenia fizyczne dla celów zdrowotnych i rekreacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Zadania te Ośrodek realizuje u osób uprawiających sport wyczynowy (zgodnie z Ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r.),wykonując obowiązkowe badania sportowo-lekarskie:

- wstępne ( na początku szkolenia sportowego)
-
okresowe ( kontrolne stanu zdrowia, powtarzane co 6 m-cy)
-
kontrolne, związane z doznanymi urazami i zachorowaniami
i wydaniem orzeczenia lub zaświadczenia o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu.

Zakres obowiązujących badań określają przepisy:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia - z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiedzy 21 a 23 rokiem życia (Dz.U. z 2011r. Nr 88, poz. 500 z dnia 28 kwietnia 2011r.

- Dz.U.2016 poz.1172

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. z 2009 Nr 139, poz. 1142)

  Ośrodek w swojej strukturze posiada:

 - Poradnię Medycyny Sportowej, w której pracują lekarze posiadający specjalne uprawnienia do orzecznictwa sportowo-lekarskiego ( specjaliści medycyny sportowej lub lekarze posiadający Certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej). W Poradni tej przeprowadzana jest ostateczna kwalifikacja i wydawane są orzeczenia i zaświadczenia o zdolności do uprawiania poszczególnych dyscyplin sportu.
-
Poradnię Ortopedyczną, zajmującą się leczeniem urazów i chorób układu narządów ruchu związanych z uprawianiem ćwiczeń fizycznych ( przyjęcia w Poradni odbywają się na podstawie skierowania do Poradni Ortopedycznej od lekarza rodzinnego lub specjalisty)
-
Pracownię Psychologii Sportu, przeprowadzającą badania selekcyjno - naborowe do różnych dyscyplin sportowych oraz udzielającą porad psychologicznych ( odpłatnie wg cennika WOMP lub na postawie umów z organizacjami prowadzącymi szkolenie sportowe)
-
Pracownię Badań Wydolnościowych, przeprowadzającą próby i testy wysiłkowe, wykorzystywane w badaniach selekcyjnych oraz w monitorowaniu postępów szkolenia sportowego

Warunkiem przeprowadzenia badań sportowo -lekarskich jest :
1.
Dostarczenie skierowania od lekarza POZ (rodzinnego) do specjalistycznej Poradni Medycyny Sportowej
z wyraźnymi danymi pacjenta z nr PESEL, zakładu i lekarza kierującego oraz numerem umowy z NFZ, z zapisem o stałą opiekę. Skierowanie wymagane jest tylko raz przy pierwszej wizycie.
2.
Posiadanie dowodu tożsamości lub leg. szkolnej.
3. Obecność rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku badania dzieci i osób niepełnoletnich do ukończenia 16 roku życia, przy konieczności pobrania krwi - do ukończenia 18 roku życia.
4.
Wypełnienie ankiety dotyczącej przebytych i aktualnych chorób ( wywiad profilaktyczny) z podpisem badanego lub rodzica (opiekuna prawnego) w przypadku osoby niepełnoletniej ( wzór ankiety do pobrania poniżej) oraz oświadczenia upoważniającego do wglądu do dokumentacji i do udzielania świadczeń zdrowotnych ( do pobrania poniżej).

5. Po ukończeniu 23 roku życia badania przeprowadzane są odpłatnie. 

Rejestracja do badań sportowo - lekarskich odbywa się:

- poprzez osobiste zgłoszenie się do Rejestracji w WOMP CP-L w Lublinie, Filia Nr 2, Ul. Nowy Świat 38, w poniedziałki, czwartki i piątki w godz: 7.00 - 14.00, we wtorki i środy : 7.00 - 17.00. Badania realizowane są w dniu zgłoszenia w zależności od wykorzystanego limitu przyjęć oraz zakresu - wymaganych dla danej dyscypliny - badań dodatkowych. Ze względu na okresy zwiększonej zgłaszalności (najczęściej m-ce wiosenne i jesienne) wprowadzono limity przyjęć do 50 osób dziennie. Osoby, które nie zostały przyjęte w dniu zgłoszenia zapisywane są do kolejki na dni następne. 

- istnieje możliwość rejestracji telefonicznej codziennie w godzinach 10.00 – 17.00, pod nr tel.: 81 532-72-83

-           poniedziałki i czwartki rezerwowane są również dla grup sportowych ( do 20 osób), po uprzednim ich zgłoszeniu przynajmniej z 2 tygodniowym wyprzedzeniem. Grupom powinien towarzyszyć uprawniony opiekun (trener, nauczyciel ).

UWAGA !

Końcowe badania sportowo-lekarskie (po wykonaniu wymaganych badań dodatkowych) z wydaniem orzeczenia o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu, przeprowadzane są codziennie w godzinach 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku oraz dodatkowo (oprócz okresu wakacyjnego : m-ca lipca i sierpnia) we wtorki i środy do godz. 18.00.

Uwagi praktyczne: 

-           sportowcy badani po raz pierwszy ( badania wstępne) przechodzą szereg badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych, w związku z powyższym należy liczyć się z wielogodzinnym pobytem w Ośrodku, 

-           na badania należy zabrać ze sobą karty informacyjne z pobytów w szpitalu oraz zaświadczenia z leczenia chorób w poradniach specjalistycznych, 

-           pobieranie materiału ( krew, mocz) do badań laboratoryjnych odbywa się w godz. 7.30- 10.00, na czczo

-           w przypadku badania moczu należy przynieść próbkę w specjalnym pojemniczku ( do zakupienia w aptekach), po podmyciu się, z porannego oddania, z porcją ze środkowej części strumienia, 

-         akceptowane są wyniki wymaganych badań laboratoryjnych ( morfologia krwi, OB, analiza moczu, cukier) wykonanych poza Ośrodkiem w ciągu ostatnich 3 m-cy, 

-           do wykonania próby wysiłkowej należy zgłosić się w stroju sportowym, 

-           sportowcy wymagający wykonania badań laboratoryjnych oraz konsultacji specjalistycznych ( badania wstępne oraz okresowe kompleksowe po roku i 2 latach szkolenia) proszeni są o zgłaszanie do rejestracji w godzinach 7.00 – 9.00. 

1. Ankieta do pobrania

2. Oświadczenie (upoważnienie do dostępu do informacji medycznych)

3. Oświadczenie opiekuna prawnego.