Badania uczniów

 

Uwaga!

Kandydaci do szkół spoza Lublina w przypadku braku możliwości otrzymania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu proszeni są o zgłaszanie się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie, ul. Nałęczowska 27, II piętro, pok. 205

 

Kolejność postępowania  dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klas o profilu sportowym.

1. pobranie od "swojego lekarza rodzinnego" skierowania do poradni medycyny sportowej,

2. zgłoszenie się ze skierowaniem do poradni medycyny sportowej do WOMP CP-L w Lublinie, Filia Nr 2, ul. Nowy Świat 38, budynek B.


Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie zwyczajem lat ubiegłych uprzejmie informuje, że badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia będą wykonywane bezpłatniew:

- Filii Nr 1 przy ul. Nałęczowskiej 27 w Lublinie, tel: (81)  533-00-34 w godzinach: od 10.00-16.00

- Filii Nr 2 przy u. Nowy Świat 38 w Lublinie , tel: (81)532-72-83 lub 534-07-41 w godzinach: od 09.00-14.00 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2019, poz. 141 ze zmianami). Skierowanie winno być dokładnie wypełnione przez szkołę z podaniem kierunku kształcenia.

Bez spełnienia w/w wymogów uczniowie nie będą przyjmowani.

Aby uniknąć niepotrzebnej stratuy czasu uczeń do badań winien zabrać ze sobą:

- skierowanie na badanie profilaktyczne (wystawione i opieczętowane przez szkołę -gimnazjum dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto Lublin szkołę ponadgimnazjalną pierwszego wyboru dla uczniów rejestrujących się samodzielnie lub przez szkoły inne niż w/w),

- dowód tożsamości (legitymację szkolną, dowód osobisty),

- kartę informacyjną ze szpitala lub poradni specjalistycznych jeżeli uczeń korzystał z takiego leczenia,

- jeżeli uczeń posiada dodatkowe wyniki badań, należy je zabrać ze sobą,

- jeżeli uczeń nosi okulary - zabrać je ze sobą

Badania lekarskie przeprowadzane będą wyłącznie na podstawie skierowania placówki dydaktycznej zawierającego:

- pieczęć placówki dydaktycznej,

- datę wystawienia skierowania,

- imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL osoby skierowanej,

- informacje o kierunku kształcenia,

- pieczątkę i podpis kierującego na badanie.

Przypominamy, że uczniowie do 16 r.ż. obowiązani są zgłaszać się z Rodzicem lub Opiekunem prawnym.

Serdecznie zapraszamy

Adresy WOMP CP-L w Lublinie oraz Oddziałów na terenie województwa lubelskiego, gdzie można m.in. wykonać badania uczniów:

 

1.     Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Lublinie – Filia Nr 1  ul. Nałęczowska 27; 20 - 701 Lublin   Tel. 81 533 00 34 w godz. 10.00-16.00

2.     Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Lublinie – Filia Nr 2  ul. Nowy Świat 38; 20 - 418 Lublin   Tel. 81 532-72-83 lub 81 534 07 41

3.     Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Lublinie – Oddział w Białej Podlaskiej ul. Okopowa 3; 21 - 500 Biała Podlaska   Tel. 83 342 06 84 w godz: 7.30 - 15.00

4.     Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Lublinie – Oddział w Chełmie ul. Mickiewicza 37;  22 - 100 Chełm   Tel. 82 564 20 20 w godz. 7.30 - 15.00 

5.     Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Lublinie – Oddział w Zamościu ul. Zagłoby 8;  22 - 400 Zamość   Tel. 84 639 34 08 w godz. 7.30 - 15.00

 Lista podwykonawców dla WOMP CP – L w Lublinie na badania uczniów w roku 2019: 

1.SPZOZ Nr 1 24-200 Bełżyce 81   ul. Przemysłowa 44; tel. 516-29-26,

2.SPZOZ 23-100 Bychawa 81  ul. Piłsudskiego 28; tel. 566-01-34

3.SPZZOZ 23-300 Janów Lubelski ul. Zamoyskiego 149; tel. 15 872-43-46

4.SPZOZ 23-200 Kraśnik ul. Chopina 13; tel. 81 825-48-61

5.Centrum Medyczne „INTERNUS” s.c. 24-100 Puławy ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 10; tel. 81  888-68-77

6.SPZOZ 21-400 Łuków ul. A. Rogalińskiego 3; tel. 25 798-20-01

7. SPZOZ 21-010 Łęczna ul. Krasnystawska 52; tel. 81 752-62-00

8. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 24-300 Opole Lubelskie ul. Przemysłowa 4 a; tel. 81 827-28-69

9. SPZOZ 24-100 Puławy, ul. Bema 1; tel.  887-71-32

10.  NZOZ „MEDIVITA” s.c. 08-500 Ryki ul. Warszawska 100; tel. 81 865-58-58

11. NZOZ Poradnia Medycyny Pracy s.c. 08-530 Dęblin ul. 15 PP Wilków 34 A/9; tel. 601-443-663

12. SPZOZ 08-530 Dęblin ul. Rynek 14; tel. 81 88-31-332

13. NZOZ  Stężyca, ul. Królewska 2; tel. 81 866-30-13