Biała Podlaska

Kontakt:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno -Lecznicze w Lublinie
ul. Nałęczowska 27 , 20-701 Lublin
Oddział w Białej Podlaskiej
ul. Okopowa 3, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 712 25 20 810
Regon : 431190120-00034
Kierownik WOMP CP-L w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej: Tel/fax 83 34-206-84, 342-82-08
Zawieranie umów: 83 342-06-84 wew. 21

Godziny pracy:  Od poniedziałku do piątku od godz.7.30-6.00

/bliższe informacje tel. 83 342-82-08

Osoby zarządzające:

- Kierownik Oddziału WOMP CP-L w Białej Podlaskiej – lek. med. Zbigniew Karwacki
- Pielęgniarka koordynująca – Marzenna Sobolewska- specjalista w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących

Personel medyczny:

Lekarze medycyny pracy
- Lekarze specjaliści- laryngolog, neurolog, okulista.
- Pielęgniarki służby medycyny pracy
- Pracownicy laboratorium

Badania profilaktyczne:

Oddział w Białej Podlaskiej oferuje badania profilaktyczne, tzn. wstępne, okresowe i kontrolne, dla wszystkich grup zawodowych. Można tu wykonać kompleksowo badania m.in. na stanowisko: kierowca (każdej kategorii), operator dźwigów, wózków akumulatorowych, pracownik straży, nurek, z pracą na wysokości, promieniowaniem jonizującym, przy komputerze.
Ośrodek jest jedną z niewielu placówek na terenie miasta Biała Podlaska posiadającą uprawnienia do badań:

* lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej (Dz.U.Nr 30 poz. 299 z dn. 23.03.1999 r., Dz.U.Nr 81 poz. 917 z dn. 10.08.2000 r. z późn. zm.)
* lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o pozwolenie lub posiadających pozwolenie na broń (Dz.U.Nr 79 poz. 898 z dn. 7.09.2000 r. z późn. zm.)
* badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami - Dz.U. Nr 2 z 2004r., poz. 15
 Wykonujemy również:
* badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz sposób dokumentowania tych badań - Dz.U.Nr 120 z 1997 r., poz. 767
* zadania z zakresu medycyny pracy szczebla wojewódzkiego: nadzór, orzecznictwo lekarskie,  badanie osób skierowanych przez Starostę, Policję ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 04.01.2004r w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami /Dz.U.Nr.2, poz.15, §9, pkt1/ )

Badania wykonywane są zgodnie z wymogami Ustawy o służbie medycyny pracy
z 27 czerwca 1997 roku /Dz.U. Nr 125 z 2004r, poz. 1317- tekst jednolity/ na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę . Orzeczenia o zdolności do pracy na danym stanowisku wydają lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami /Dz.U.Nr 69 z 1996r. z późn. zmianami/. Ośrodek nasz obejmuje opieką pracowników zakładów pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej . Zakres opieki może dotyczyć: badań profilaktycznych, pełnych lub wybrany badań laboratoryjnych. Pracodawcy, którzy podpisali z Oddziałem w Białej Podlaskiej umowy wieloletnie na świadczenie usług bądź zatrudniają około 100 pracowników mogą negocjować ceny lub liczyć na rabaty. Wszelkich informacji dotyczących zakresów badań na poszczególne stanowiska pracy, udziela Kierownik Oddziału i lekarze medycyny pracy tel: 83 342-06-84, zaś informacji dotyczących zawierania umów, naliczania obciążeń i form płatności udziela Sekretariat oraz Księgowość tel: 83 342-06-84

Każdy Zakład, Firma czy Osoba prowadząca działalność gospodarczą może zawrzeć umowę cywilno-prawną na wykonywanie świadczeń profilaktycznych udzielanych przez Oddział w Białej Podlaskiej. Zawarcie umowy nic nie kosztuje, nie ma kosztów wynikających z samego faktu podpisania umowy, gdyż obciążenia naliczane są tylko za wykonane usługi. Faktura za wykonaną usługę wystawiana jest do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Usługi wykonywane bez umowy płatne są przed ich wykonaniem i ceny naliczane są wg tzw. „indywidualnego” cennika /ceny świadczeń indywidualnych różnią się od cen załącznika do umowy. Tak czy inaczej z umową jest po prostu taniej.

Baza diagnostyczna:

W strukturze WOMP CP-L Oddział Biała Podlaska znajdują się :

Poradnie specjalistyczne: - okulistyczna,- laryngologiczna, neurologiczna.

Pracownie - audiometryczna (badanie słuchu), ekg,nyktometr (badania wrażliwości na olśnienie i widzenie zmierzchowe), pole widzenia, spirometrii (badania wydolności oddechowej

Pozostała działalność:

- prowadzenie czynnego poradnictwa, wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych, wykonywanie szczepień ochronnych, udział lekarzy w zakładowych komisjach bhp, organizowanie i udzielanie I – szej pomocy medycznej, inicjowanie i realizacja promocji zdrowia