Medycyna Pracy /badania profilaktyczne/

 

Ze względu na zagrożenie koronawirusem Poradnie Medycyny Pracy w WOMP CP-L w Lublinie – Filia Nr 1, ul. Nałęczowska 27 i Filia Nr 2 ul. Nowy Świat 37 do dnia 30 kwietnia 2020r. czynne w godzinach: 7.00-15.00

 

Wykaz lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych na terenie województwa lubelskiego na dzień 23.01.2020.

 

Lista ośrodków wykonujących badania uczniów z województwa lubelskiego.

 

INFORMACJA :

* Renciści i Osoby posiadające stopień niepełnosprawności – zgłaszając się na badania profilaktyczne  winni przedłożyć „Zaświadczenie lekarskie” (od lekarza rodzinnego lub specjalisty) informujące z powodu jakich schorzeń pracownik uzyskał orzeczenie o rencie lub stopniu niepełnosprawności.

* Pracownicy ze skierowaniem na badania kontrolne (wracający do pracy po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni) : winni posiadać „ Zaświadczenie lekarskie” o zakończeniu leczenia przez prowadzącego lekarza.

Wymienione zaświadczenia są niezbędne do wydania orzeczenia lekarskiego o przydatności do pracy na wskazanym w skierowaniu od pracodawcy stanowisku pracy a osobom przystępującym do badań pozwolą zaoszczędzić czas.

Poradnia Medycyny Pracy czynna od poniedziałku do piątku w godz: 7.00-18.00

Rejestracja medycyny pracy - tel:

* Filia Nr 1, ul. Nałęczowska 27 - tel: 81 533-00-34, wew. 101

* Filia Nr 2, ul. Nowy Świat 38 - tel: 81 532-72-83

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie oferuje badania profilaktyczne, tzn. wstępne, okresowe i kontrolne, dla wszystkich grup zawodowych. Można tu wykonać kompleksowo badania m.in. na stanowisko: kierowca (każdej kategorii), operator dźwigów, wózków akumulatorowych, pracownik straży, nurek, z pracą na wysokości, promieniowaniem jonizującym, przy komputerze

Ośrodek jest jedną z placówek na terenie Lublina posiadającą uprawnienia do badań:

* lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadający wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - Rozporządzenie Min.Zdr. z 21.12.2015 (Dz.U.2015 poz. 2323)
* lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń  lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną - Rozporządzenie Min.Zdr. z 17.12.2015(Dz.U. 2015, poz. 2210)
* badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców - Rozporządzenie Min.Zdr. z dnia 17 lipca 2014, - (Dz.U. 2017 , poz. 250)
Wykonujemy również:
* badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikaxcyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zaowodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2014, poz. 1144 ze zmianami).

Badania wykonywane są zgodnie z wymogami Ustawy o służbie medycyny pracy z 27 czerwca 1997 roku  /Dz.U. 2014r, poz. 1184 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami/ na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę . Orzeczenia o zdolności do pracy na danym stanowisku wydają lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami /Dz.U.Nr 2016, poz. 2067. /. Ośrodek nasz obejmuje opieką pracowników zakładów pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej .

Wszelkich informacji dotyczących zakresów badań na poszczególne stanowiska pracy, udziela Kierownik Filii Nr 1 przy ulicy Nałęczowskiej 27 - tel: 081 533-00-34, wew. 205 oraz Kierownik Filii Nr 2  przy ulicy Nowy Świat 38- tel: 081 532-72-83, wew. 59. Informacji dotyczących zawierania umów, naliczania obciążeń i form płatności udziela Kierownik Działu Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych - tel: 081 533-00-34, wew. 309 oraz pracownicy tego Działu  - tel: 081 533-00-34, wew. 311,320.

Zapewniamy również:

- rejestację online,

- bezplatne miejsca parkingowe dla pacjentów,

- miłą i fachową pomoc medyczną,

- dwie windy oraz pochylnię dla potrzeb osób niepełnosprawnych.