Ogłoszenia
Badania uczniów w roku 2020.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie informuje, że badanialekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2019r. Dz.U. z 2019, poz. 1651), którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

będą wykonywane bezpłatnie w:

            WOMP CP-L w Lublinie, ul. Nałęczowska 27 w Lublinie

od godziny 10:00.

 

            WOMP CP-L w Lublinie, ul. Nowy Świat 38 budynek B w Lublinie

od godziny 9:00 - 13:00

 

Informujemy o możliwości uzgodnienia indywidualnych terminów wizyt z uwzględnieniem ilości osób badanych po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty przez Szkoły pod numerem tel.: (81) 533-00-34, w. 210.

            Oddziałach WOMP CP-L w Lublinie w:

         Białej Podlaskiej, ul. Okopowa 3, tel. 83 342-06-84,

         Chełmie, ul. Mickiewicza 37, tel. 82 564-20-20,

         Zamościu, ul. Zagłoby 8, tel. 84 639-34-08.

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie całego kraju, pragniemy maksymalnie skrócić czas pobytu ucznia w Ośrodku z zapewnieniem zaleceń epidemiologicznych w trakcie przeprowadzania badań.

Mając na uwadze wieloletnią i udaną współpracę, zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie poniższych informacji Rodzicom oraz o Państwa zaangażowanie w bezpieczne i sprawne kierowanie kandydatów na badania w nowej rzeczywistości.

      Aby usprawnić powyższy proces należy pobrać ze strony: www.womp.lublin.pl (zakładka druki - pobierz) zestaw niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia badania ucznia w 2020 r., tj.:

     –         wzór skierowania - wypełnia szkoła,

     –         karta – badanie podmiotowe,

     –         ankieta epidemiologiczna.

Skierowanie winno być dokładnie wypełnione przez szkołę i powinno zawierać:

           pieczęć placówki dydaktycznej,

           datę wystawienia skierowania,

           imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL osoby skierowanej,

           informacje o kierunku kształcenia,

           pieczątkę i podpis kierującego na badanie.

Karta – badanie podmiotowe powinna zostać uzupełniona i podpisane przez ucznia lub ucznia i Opiekuna jeśli uczeń nie ukończył 16 r.ż.

Ankieta epidemiologiczna wypełniana jest samodzielnie przez kandydatów do szkół w dniu wykonywania badania.

Na badanie uczeń powinien dodatkowo zabrać ze sobą:

         maseczkę,

         dowód tożsamości (legitymację szkolną, dowód osobisty),

         kartę informacyjną ze szpitala lub poradni specjalistycznych jeżeli uczeń korzystał z takiego leczenia,

         jeżeli uczeń posiada dodatkowe wyniki badań, należy je zabrać ze sobą,

         jeżeli uczeń nosi okulary– zabrać je ze sobą.

Pragniemy podkreślić, iż przed badaniem uczniowie będą podlegać niezbędnym procedurom triażu na terenie WOMP CP-L w Lublinie (tj. pomiar temperatury, analiza karty ankiety epidemiologicznej).

Przypominamy, że uczniowie do 16 r.ż. obowiązani są zgłaszać się z Rodzicem lub Opiekunem prawnym. Celem zmniejszenia liczby osób zwracamy się o zgłoszenia z jednym rodzicem bądź jednym opiekunem prawnym.

Dodatkowe informacje tel: 81  533-00-34, wew. 210.

Serdecznie zapraszamy

 
Wznowienie pracy Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej.

Od dnia 6 maja 2020r. Ośrodek Rehabilitacji WOMP CP-L Filia 1 oraz Filia2 wznawia przyjęcia pacjentów na zabiegi rehabilitacyjne oraz do Poradni Rehabilitacyjnej. Będą się one odbywały zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez MZ, GIS i KIF .

W związku powyższym przyjmujemy pacjentów w Dziennym Ośrodku Rehabilitacji oraz Pracowni Fizjoterapii dostosowując liczbę osób i rodzaje zabiegów do wymogów sanitarno – epidemiologicznych. Nie będą realizowane zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 601 987 416 , 81 463 70 78.

 
Medycyna Pracy - zmiana godzin pracy.

Ze względu na zagrożenie koronawirusem Poradnie Medycyny Pracy w WOMP CP-L w Lublinie – Filia Nr 1, ul. Nałęczowska 27 i Filia Nr 2 ul. Nowy Świat 37 czynne w godzinach: 7.00-15.00

Informacja dla pracodawcow

 
Ważne telefony dotyczące koronawirusa.

Koronawirus telefony

 
Uwaga!

Kandydaci do szkół spoza Lublina w przypadku braku możliwości otrzymania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu proszeni są o zgłaszanie się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie, ul. Nałęczowska 27, II piętro, pok. 205

 
Regulamin monitoringu.

Regulamin monitoringu.

 
Klauzula informacyjna

 

Szanowni Państwo,

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Lublinie, ul. Nałęczowska 27, 20-701 Lublin,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana Adriana Dziurę, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 RODO,

 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności Leczniczej, w szczególności w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej
 2. podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art.6 ust.1 lit.
  c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE2016/679 z 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — dalej RODO,
  w zw. z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011r o działalności leczniczej oraz ustawy
  z 6.11.2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 6 i 11 ustawy o służbie medycyny pracy. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6. Ust1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.
  Tym samym, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1lit. e RODO. Jednocześnie, w celu szybkiej i sprawnej komunikacji oraz dla potrzeb realizacji zadań w związku z udzielaniem świadczeń usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej (na podstawie zgody udzielonej zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu. Na podstawie zgody będzie przetwarzany numer telefonu, e-mail, wizerunek.

 1. Odbiorcami danych osobowych są: NFZ, zakłady Państwa pracy, podmioty prowadzące serwis i dostarczające oprogramowanie, archiwum państwowe, podmioty upoważnione do otrzymywania danych osobowych z mocy prawa itp.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej
 3. Administrator będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie, polegające na korzystaniu z systemu zapisów online na wizyty lekarskie. Konsekwencją stosowanego profilowania będzie uzyskanie odpowiedniego statusu terminu przyjęcia do lekarza (np. przypadek „stabilny" lub „pilny").
 4. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6.11.2018 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

 • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wykonano zdjęcie,

 • skierowań na badania, lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia medycznego będącego przedmiotem skierowania, lub zlecenia lekarza, a w przypadku, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba, że pacjent odebrał skierowanie.

 • Dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat,

 1. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 
Sprawozdania MZ35, MZ-35A, MZ-35B.

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy CP-L w Lublinie uprzejmie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (Dz.U.2019 poz. 2366), sprawozdawczość statystyczna obowiązująca jednostki organizacyjne służby medycyny pracy (druki MZ-35, MZ-35A i MZ-35B) w roku 2020 z danymi za rok 2019 pozyskiwana będzie wyłącznie w formie elektronicznej.

 

Portal sprawozdawczy:  www.csioz.gov.pl

 

Instrukcja, zawierająca podstawowe informacje dotyczące sposobu składania sprawozdań elektronicznych, znajduję się na naszej stronie internetowej www.womp.lublin.pl.

 

W przypadku problemów informatyczno-technicznych, w tym dotyczących sposobu zakładania konta, prosimy kontaktować się z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, z p. Rafałem Roickim - tel. 22 59 70 928 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Druki MZ-35A i MZ-35B za rok 2019 w wersji papierowej nie będą przyjmowane.

 

- INSTRUKCJA