Logotypy dofinansowania
 
ROZWÓJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZEGO W LUBLINIE POPRZEZ ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY I DOPOSAŻENIE BLOKU C W ZWIĄZKU ZE ZWALCZANIEM SKUTKÓW PANDEMII COVID-19
 

OŚ PRIORYTETOWA 15 ODPORNE LUBELSKIE – ZASOBY REACT-EU DLA LUBELSKIEGO

Działanie 15.2 Wsparcie sektora ochrony zdrowia

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu:  37 814 657,28 PLN

Kwota dofinansowania:  25 886 310,55 PLN

Celem projektu jest zwiększenie potencjału WOMP CP-L w Lublinie w obszarze POZ, AOS i Rehabilitacji leczniczej oraz ograniczenie negatywnych skutków pandemii COVID-19. Dzięki realizacji projektu nastąpi zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług medycznych udzielanych w Ośrodku, zwiększenie standardu i bezpieczeństwa pacjenta i pracy personelu. Ww. działania pozwolą na przyspieszenie diagnostyki oraz możliwości skierowania pacjenta (w tym pacjentów po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2) do adekwatnego leczenia na poziomie ambulatorium. Będzie to działanie ukierunkowane na przeniesienie ciężaru opieki zdrowotnej z lecznictwa szpitalnego na ambulatoryjne, zwiększenie jakości udzielanych świadczeń, a docelowo na poprawę stanu zdrowia mieszkańców województwa lubelskiego.

Efektem realizacji celu głównego będzie wzrost konkurencyjności w obszarze usług zdrowotnych poprzez skuteczne leczenie i zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej. Zidentyfikowane cele stanowią łącznie logiczną całość, która umożliwi spełnienie wszystkich zaobserwowanych potrzeb interesariuszy oraz rozwiązanie opisanych we wcześniejszych rozdziałach problemów. Cel główny oraz cele szczegółowe będą realizować cele 15 Osi RPO WL "Odporne Lubelskie - zasoby REACT-EU dla Lubelskiego" Działania w ramach osi 15 oraz CT 13 będą realizowane w obrębie priorytetu inwestycyjnego 13: Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność.

Budynek

Powrót