Choroby Zawodowe Drukuj

Kontakt:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie
20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 27
NIP:  712-25-20-810
REGON:  431190120
KRS - 0000012209
www.womp.lublin.pl
e-mail: pchz@womp.lublin.pl

Centrala tel: (81) 533-00-34

fax: (81) 525-87-62

PORADNIA CHORÓB ZAWODOWYCH:

  1. Sekretariat PCHZ - tel: 081 533-00-34, wew.100
  2. Gabinet Medycyny Pracy - 081 533-00-34, wew. 122
  3. Poradnia Chorób zakaźnych Konsultacyjna d/s Chorób Zawodowych- 081 533-00-34, wew. 123
  4. Kierownik Poradni Chorób Zawodowych - 081 533-00-34, wew. 124

 

 

Kodeks pracy, Rozdział VII, Art. 235.1 określa definicję choroby zawodowej

 

Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych , jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym” (wykaz chorób zawodowych).

 

Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika  może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym lub po ukończeniu pracy w takim narażeniu pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów choroby w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.

 

Procedura orzecznicza

 

I. Postępowanie lekarsko-orzecznicze w kierunku  choroby zawodowej rozpoczyna Poradnia Chorób Zawodowych WOMP na podstawie otrzymanego skierowania na badanie z podejrzeniem choroby zawodowej (druk w zakładce druki, poz. nr 8)

Skierowanie może wystawić każdy lekarz, który podczas wykonywania zawodu podejrzewa u pacjenta chorobę mającą związek z wykonywana pracą.

 

Lekarz podmiotu właściwego do rozpoznania choroby zawodowej – Poradni Chorób Zawodowej WOMP jako jednostki orzeczniczej I stopnia zgłasza podejrzenie choroby zawodowej właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

 

II. Postępowanie w sprawie podejrzenia choroby zawodowej może się również rozpocząć przez zgłoszenie do właściwego państwowego inspektora sanitarnego przez:

  • pracodawcę,
  • byłego pracownika, który podejrzewa, że występują u niego objawy mogące wskazywać na taką chorobę,
  • pracownika –przy czym pracownik aktualnie zatrudniony może zgłosić chorobę za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim opiekę profilaktyczną w zakładzie.

 

Wypełnione przez lekarza skierowanie na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej należy przesłać (dostarczyć) na adres Poradni Chorób Zawodowych WOMP CP-L w Lublinie. Następnie pacjent jest wzywany na badanie, zbierane są informacje dotyczące dolegliwości, dotychczasowego leczenia, warunków zatrudnienia i narażenia. Po zakończeniu postępowania wydawane jest orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej.


Akty prawne:

 

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy tekst jedn. z dnia 16 maja 2019r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1320 ze zmianami)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1367 ze zmianami)

 

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1379 z późn. zm.)

 
Powrót