Deklaracja dostępności Drukuj

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.womp.lublin.pl/

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2013-03-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-01-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie.

Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie.

PgUp - przewinięcie strony w górę.

PgDn - przewinięcie strony w górę.

Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony.

Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony.

Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony.

Home - przejście na górę strony.

End - przejście na dół strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Cioczek, sekretariat@womp.lublin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 815330034. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie - lokalizacje: Budynek: WOMP CP-L w Lublinie Filia Nr 1, ul. Nałęczowska 27, 20-701 Lublin Do budynku prowadzą 3 wejścia dla pacjentów, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wyposażone w podjazdy w postaci pochylni z kostki brukowej dla osób niepełnosprawnych. W holu głównym zlokalizowana jest czynna w godzinach pracy ośrodka portiernia. Dostęp do wszystkich kondygnacji budynku zapewniają ogólnodostępne 2 windy. Na parterze budynku „łącznika” znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu należącym do budynku WOMP CP-L są wyznaczone 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Budynek: WOMP CP-L Filia nr2 w Lublinie, BLOK A, ul. Nowy Świat 38, 20-418 Lublin Przy wejściu głównym budynku zlokalizowano rejestrację, która pracuje przez cały czas pracy ośrodka. Dostęp do wszystkich kondygnacji budynku zapewnia ogólnodostępna winda. Dla osób niepełnosprawnych wydzielona została toaleta, która znajduje się na parterze. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczono bezpośrednio przy budynku. Budynek: WOMP CP-L Filia nr2 w Lublinie, BLOK B, ul. Nowy Świat 38, 20-418 Lublin Przy wejściu głównym budynku zlokalizowano rejestrację, która pracuje przez cały czas pracy ośrodka. Dostęp do wszystkich kondygnacji budynku zapewnia ogólnodostępna winda. Dla osób niepełnosprawnych wydzielona została toaleta, która znajduje się na parterze. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczono bezpośrednio przy budynku. Budynek: WOMP CP-L w Lublinie, Oddział w Chełmie, ul. Mickiewicza 37, 22-100 Chełm Przychodnia zajmuje parter budynku 5 kondygnacyjnego. Dostęp do wszystkich kondygnacji budynku zapewnia ogólnodostępna winda zewnętrzna. W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym oraz wejściem od strony parkingu wykonane są podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu lokalnym wyznaczone jest 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakami pionowymi i poziomymi. Obsługa osób z niepełnosprawnościami Do obiektów można wejść z psem asystującym (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych). Tłumacz języka migowego PJM w WOMP CP-L w Lublinie dostępny po otrzymaniu wcześniejszego zgłoszenia co najmniej trzy dni robocze przed wizytą pod numerem telefonu: 815258762 lub e-mail: sekretariat@womp.lublin.pl.

Powrót