Badania uczniów Drukuj

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie informuje, że zgodnie z Umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, wykonuje bezpłatnie badania lekarskie kandydatów do szkół zawodowych, ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia – na terenie objętym zakresem swojego działania. Badania te finansowane są przez budżet województwa, a tym samym bezpłatne dla zainteresowanego ucznia, słuchacza kwalifikacyjnych kursów zawodowych do 18 r.ż. lub studenta.

 

Adresy WOMP CP-L w Lublinie oraz Oddziału w Chełmie, gdzie można m.in. wykonać badania uczniów (rejestracja telefoniczna):

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie,

 • Filia Nr 1 ul. Nałęczowska 27; 20-701 Lublin, tel. 81 533-00-34 (tonowo 2),
 • Oddział w Chełmie, ul. Mickiewicza 37, 22-100 Chełm, tel. 82 564-20-20. 

Ikona pdfLista ośrodków z terenu województwa lubelskiego, w których można wykonać badania uczniów, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [430.78 KB]

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, pragniemy maksymalnie skrócić czas pobytu ucznia w Ośrodku z zapewnieniem zaleceń epidemiologicznych w trakcie przeprowadzania badań. Aby usprawnić powyższy proces należy pobrać ze strony www.womp.lublin.pl (zakładka druki – pobierz) zestaw niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia badania ucznia w 2022 r., tj.:

 • skierowanie – wypełnia szkoła,
 • karta – badanie podmiotowe,

Skierowanie winno być dokładnie wypełnione przez szkołę i powinno zawierać:

 • pieczęć placówki dydaktycznej,
 • datę wystawienia skierowania,
 • imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL osoby skierowanej,
 • informacje o kierunku kształcenia,
 • pieczątkę i podpis kierującego na badanie.

Karta – badanie podmiotowe powinna zostać uzupełniona i podpisane przez ucznia lub ucznia i Opiekuna, jeśli uczeń nie ukończył 16 r.ż.

 

 

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniowie i słuchacze tych szkół, studenci oraz słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestnicy studiów doktoranckich na badania powinni się zgłosić z:

 • oryginałem skierowania wystawionego przez szkołę lub uczelnię wyższą opatrzonym oznaczeniem placówki dydaktycznej w postaci nadruku, naklejki lub pieczęci, zawierającym jej nazwę (firmę), adres, NIP i REGON oraz pieczątkę lub imię i nazwisko osoby kierującej na badanie lekarskie oraz podpis,
 • dokumentem potwierdzający tożsamość ze zdjęciem,
 • kserokopią dokumentacji medycznej w przypadku chorób przewlekłych (karty informacyjne ze szpitala lub dokumentacja z leczenia w poradni specjalistycznej) lub innych dodatkowych badań,
 • okularami, soczewkami kontaktowymi wraz z pojemnikiem na ich przetrzymywanie, aparatem słuchowym – w przypadku ich używania,
 • maseczką i długopisem.

 

WAŻNE!

Kandydaci/uczniowie niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań (w przypadku osób poniżej 16 roku życia rodzic lub opiekun prawny musi być obecny przy badaniu lekarskim). Celem zmniejszenia liczby osób zwracamy się o zgłoszenia z jednym rodzicem bądź jednym opiekunem prawnym.

 

Powrót