Aktualności Drukuj

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Opubikowane: 10-02-2022

WOMP CP-L w Lublinie informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (Dz. U. 2020, poz. 2062), obowiązkowe sprawozdania roczne podmiotów leczniczych wykonujących działalność w zakresie badań profilaktycznych pracowników za rok 2021:

MZ 35A – sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących,

MZ 35B  ­– sprawozdanie z działalności podmiotu realizującego świadczenie z zakresu  profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami

należy przekazywać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy CSIOZ:  https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html

w nieprzekraczalnym terminie do 2 marca 2022 r. (wg stanu na 31 grudnia 2021 r.)

Podmioty, które w okresie sprawozdawczym nie wykonywały badań profilaktycznych ale mają zgłoszoną działalność profilaktyczną w WOMP CP-L w Lublinie są obowiązane do przekazania sprawozdania z informacją o ilości badań: ”zero”. 

Sprawozdanie należy sporządzić oddzielnie dla każdego miejsca wykonywania badań profilaktycznych.

Powrót